fredag 15. februar 2013

Happily ever after
Jeg sitter med en bok I fanget. En gave fra min venninne som følte at jeg skulle ha nettopp den boken. Slik er det når hjerter snakker sammen. For den boken gir meg en følelse av glede og magi og det er nettopp hva den handler om. «Hverdagens magi – Veien til glede» heter boken av Ragnhild N. Grødal.

Fortellingen starter med lille Eutychia som redder en sommerfugl fra en tornebusk. Sommerfuglen forvandles med ett til en fe. Som takk ville feen at Eutychia skulle fortelle det hun ønsket seg aller mest i livet. Jenta nølte men sa til slutt at hun ville at den gleden hun kjente inni seg skulle følge henne hele livet. - Det var et stort ønske, svarte feen – men så hvisket hun noe i øret på den unge jenta som ingen andre kunne høre. For det en fe hvisker i øret ditt, skal du ikke forråde.
 


Hemmeligheten bar hun med seg gjennom hele livet. Og uansett sorger og utfordringer – nederlag og skuffelser som hun møtte på veien, beholdt hun gleden i sitt sinn. Hun spredte håp og glede til alle hun møtte og alle undret seg over hva hennes hemmelighet var.

Eutychia ville at ettertiden skulle få del i hennes hemmelighet. Vil du vite hva den var?


«Om du ønsker deg glede i livet, skal du begynne dagen din med takk, og du skal avslutte dagen din med takk» For du skal vite dette: Gledens kilde ligger skjult i takknemlighetens gave»
 
 

Lenge før jeg fikk denne boken i hendene skrev jeg en liten setning som jeg ønsket skulle være et slags mantra; «Gratitude is the most powerful tool to experience moments of happiness.» Så det var som om denne boken og dette budskapet kom inn i livet mitt for å understreke at slik er det. Man skal ta takknemligheten på alvor.

Min spinning instruktør gir oss mer enn en hard treningsøkt. Hun deler av seg selv – om sine erfaringer og sitt liv. Det er herlig når mennesker ikke er redde for å by på seg selv – og viser sitt egentlige jeg. Gjennom sin motgang i livet har hun lært dette; det er ALLTID NOE å være takknemlig for. Det å skrive ned minst tre ting hver dag som man er takknemlig for – om det så er bitte-små ting, så vil det skape et rom som for hver dag fylles med glede. For de to ordene; glede og takknemlighet hører sammen.
 

Nettopp i disse dager er det litt såre minner som flyter opp til overflaten, fordi det var på denne tiden for noen få år tilbake at en venninne forlot denne verden. Og midt i disse skjøre følelsene er det som dette budskapet kommer enda sterkere inn i livet mitt. Jeg kjenner mennesker som har opplevd kanskje det verste som kan skje oss; det å miste et barn. Det er nok umulig å forstå for oss som ikke har vært i det ubegripelige marerittet. Når sorg og savn nærmest river oss i stykker og knuser oss sønder og sammen, er det ikke lett å fokusere på gleden i livet. Og sorgen er en prosess som må gjennomarbeides. Og det er ikke noe utløpsdato satt på sorgen og det er heller ingen bruksanvisning for hvordan den skal føles. Men det tar tid.
 
 

Om vi tross sorg og smerte makter å finne små ting i hverdagen som vi kjenner vi er takknemlige for, så kanskje det kan bli et halmstrå å holde fast i. Og for hver dag som vi klarer å tenke på en ting vi er takknemlig for så vil halmstrået kanskje vokse seg større og kraftigere og vi kjenner at det tomrommet som var inne i oss fylles med glede. For hver dag – litt etter litt.
 
 

Uansett hva din utfordring i livet er akkurat nå, så er det kanskje verdt å forsøke dette rådet om å begynne hver dag med å takke. Kanskje vi klarer en ting i dag – og så etter hvert kanskje vi klarer flere og for hver gang vi legger en takknemlig tanke i denne krukken vil den fylles mer og mer. Til slutt blir det som Sareptas krukke – den blir aldri tom for takknemligheten omformes til glede. Og gleden vokser til mer den deles.

Takk for at du kom innom – det er en god ting jeg vil legge i min «Sareptas krukke»

Jeg ønsker deg en gledesfylt dag i takknemlighet.

 Sareptas krukke malt av storebror Birger Dyve Larsen

 
English version:

I'm sitting with a book in my hands. It’s a gift from my friend who felt that I should have this particular book. That’s how it is it when two hearts are speaking to each other. This book gives me a sense of joy and magic and that's exactly what it is about. "Every day magic – the way to happiness" a book of Ragnhild N. Grødal.

The story starts with little Eutychia who rescue a butterfly from the thorns in a rose bush. The butterfly suddenly transforms into a fairy. The fairy wanted to thank Eutychia and asked what she wanted the most in life. The girl hesitated but eventually she said that she wanted to keep this joy she was feeling inside to follow her through life. - That was a great wish, the fairy said- then she whispered something in Eutychia’s ear that no one else could hear. What a fairy whispers in your ear, you do not betray.

She carried the secret within throughout her life. And whatever sorrows and challenges - defeats and disappointments that she met along the way, she always kept the joy inside. She spread hope and joy to everyone she met and they all wondered what her secret was.

Eutychia wanted to share the secret to the posterity. Do you want to know what her secret was?

The fairy whispered in the ear of that young and innocent girl;

"If you wish to have joy in your life, start every day with gratitude and by the end of the day count your blessings. You should remember this: The key to happiness is hidden in the gift of gratitude»

Long before I received this book, I wrote a little statement that I wanted to be a kind of mantra, "Gratitude is the most powerful tool two experience moments of happiness." It was as if this book and this message came into life for a reason – as a reminder.

My spinning instructor gives us more than a hard workout. She shares her experiences and her ups and downs in life. It's wonderful when people are not afraid to show who they are - their true colors. Through her tough times in life, she has learned this: there is always something to be thankful for.  Write down at least three things every day that you are grateful for - even if it is tiny-little things, it will create a room that every day is filled with joy. For these two words, joy and gratitude, are like one.

In these days there are some memories that float to the surface, because it was at this time a few years back that a friend of mine died. In these fragile emotions this message appears even stronger.
I know people who have experienced perhaps the worst thing that can happen to us, -to lose a child. It is probably impossible to understand for us who have not been in the incomprehensible nightmare. When sorrow and grief almost tear us apart and crush us to pieces, it is not easy to focus on the joy in life. Grief is a process one must go through. Grief has no expiry date and there is no manual for how to feel. But it takes time.

If we, in spite of sorrow and pain, are able to find the little things in life that we know we are thankful for, maybe that could be a straw to hold on to. And for every day that we manage to find things we are thankful for the straw may grow larger and stronger and that empty room that we had inside will be filled with joy. Day by day – little by little.

Whatever your challenge in life is right now, maybe it's worth trying this advice to begin each day with thanks. Maybe we manage one thing today - and then eventually we find many things to say thanks for and every time we put gratitude in this “jar” it will be filled up more and more. Finally, this “the jar of Sarepta” – will never be empty because gratitude is transformed into joy. And joy grows by being shared.

Thank you for stopping by - it's a good thing I would add to my “Sareptas Jar”

I wish you a joyful day in gratitude.

(The jar of Sarepta is a term colloquially used as a picture of inexhaustible sources.)

1 kommentar:

  1. If you want to comment on the blog choose either anonymous or name/website under "choose profile" if you don't have an Google etc.

    Lots of love Astrid <3

    SvarSlett

I KORONAENS TID

"  Fysisk avstand trenger ikke bety annet enn at relasjonen mellom oss må finne nye veier.  Og det gjør den- akkurat som vann renner de...