onsdag 13. mars 2013

Unforgivable sinner - Syndere i vårsol


Vårsola gjør sitt beste

Selv om det er betenkelig lite som minner om vår her vi bor, hvor snøen ligger en halv meter tykk og med kuldegrader som er en vinter verdig, så klarer allikevel sola å tine noen hjerter – og også litt is og snø. Det drypper fra tak og renner og der snøen fordamper sakte men sikkert åpenbarer det seg ALT hva den har skjult gjennom en lang vinter. Her og der dukker det opp det ene og det andre. Joda – alt skal opp til overflaten. Sånn er det bare.

Jenny på 11 år skrev en liten notis i lokalavisa her om dagen. Hun synes det var ekkelt når hundene gjorde sitt fornødende i skiløypene og eierne ikke plukket det opp. Ja, Jenny – jeg er hjertens enig. Jeg har selv hatt et heller ublidt møte med disse brune flekkene som nå dukker opp overalt! Overalt! Og aller mest i stier og løyper. Her viser vinterens mange synder seg.ikke akkurat et vakkert skue

Og det er ikke bare hunde-eierne som har syndet – for det dukker opp mye rart i grøftekanter og langs veiene. I skogholtet rett ved huset vårt så jeg etter jul noen fine julegraner som sto så fint med snødryss over seg. Nå står de på halv tolv – med brune kvister… Trodde de som syntes det var enkelt og greit å sette juletreet ut i skogen, at det ville gro ned i bakken igjen – eller at ingen ville oppdage det? Så fikk skogen noen ekstra trær i løpet av vinteren – kanskje ikke det verste som kunne skje.
 
Juletrær til besværPoenget mitt er vel at vi har et ansvar for alt hva vi foretar oss. Og alt kommer for en dag. Det har det siste året virkelig vist. Den ene skandalen etter den andre rulles ut. Noen kaller det "instant karma". Det vi sender ut – kommer tilbake til oss – og i vår tid; fortere enn noen gang.

Jeg er ingen moralist og ikke glad i viftende pekefingre. Men jeg skulle ønske at alle tok ansvar – et felles ansvar for kloden vår. Og at vi alle begynner med de nære ting – begynner med oss selv og våre holdninger. Da sender vi ut signal om at vi er villige til å skape en bedre verden for alle. Da vil barna lære hvordan de skal forvalte arven de etter hvert skal overta. Det er vårt ansvar! Vårt felles ansvar!

Jeg er hunde-eier – og jeg har helt sikkert syndet… men jeg er alt for glad i naturen og moder jord til å forsøple den mer enn vi allerede har gjort. Så jeg lover alltid å ha med hundepose på tur! 

Og jeg vil leve så ærlig at det ikke dukker opp spøkelser i mitt skap. Og selvsagt skal jeg feie for egen dør… det er i hvert fall en start.

 

 
Take care of the nature 


 
 We are role-models for the next generation. Let us take that responsibility seriously

 

English version:

Although it isn’t very much reminding of springtime here where we live, regarding the snow is two feet thick and the temperatures is far from the best that March can offer,  the sun still manages to melt some hearts - and also some ice and snow. It is dripping from roofs and gutters and the snow evaporates slowly and everything that was hidden through the winter is now revealing. Here and there it pops up all kind of stuff. Yep – everything is coming up to the surface. So it is.

Jenny, 11 years old, wrote a short note in the local paper the other day. She thought it was disgusting when  dogs do their “business” in the ski tracks and the owners don’t pick it up. Yes, Jenny - I totally agree. I've even had a rather harsh encounter with these brown spots that are now popping up everywhere! Everywhere! And mostly on the paths and trails that is. The sins of winter reveal itself.

 

And it's not just pet owners who have sinned. It turns up a lot of things in the ditches and along the roads. In the wood behind our house I saw some beautiful trees right after Christmas which were nicely decorated with snow. Now they are heading for the ground - with brown branches and twigs ... Did they, who thought it was simple and comfortable to put the Christmas tree out in the forest, think that it would grow into the ground again - or that no one would notice? Our little wood got a few extra trees during the winter - maybe not the worst thing that could happen.

My point is that we are responsible for everything we do - for all our actions. And everything will unfold eventually. The last couple of years have shown us that. One scandal after another is coming up to the surface. Some call it instant karma. What we send out - comes back to us - and nowadays; faster than ever.

I'm not a moralist and who am I to judge. But I wish that everyone would take responsibility - a common responsibility for our planet. And that we all begin with the little things in our surroundings - starting with ourselves - being the change that we want for the world. We will then send out this signal; we are willing to create a better world for all. Then the children will learn how to manage the legacy they eventually will inherit. It is our responsibility! It’s our duty.

I am a dog owner myself - and I have certainly sinned ... but I love nature and mother earth and won’t harm her more than we’ve already done. So I promise to always bring a dog bag when I’m walking my precious little prince!  (Needless to say this statement is of course a metaphor for me wanting to change the world.)

And I will live as honestly as possible and hopefully there will be no ghosts coming out of my closet. And of course I will "put my own house in order"...  at least it’s a start.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

I KORONAENS TID

"  Fysisk avstand trenger ikke bety annet enn at relasjonen mellom oss må finne nye veier.  Og det gjør den- akkurat som vann renner de...