fredag 25. januar 2013

Life BEFORE death


Jeg tror på et liv etter døden. Ikke som i himmel og helvete. Men at vi går over i en annen dimensjon. Ut av denne fysiske verden og over i det som er essensen av oss. MEN det er min tro – og overbevisning. Du er kanskje av den tro og mening at vi fødes, lever og dør – og DET er DET. Og det er sant for deg.

 

For ingen eier sannheten. Ingen religion eller trosretning – ingen enkelt person eier den fulle og hele sannheten. Sannheten finner vi i oss selv. Vi er formet av det livet vi har levd – og jeg som tror jeg har levd flere liv, mener jeg har med meg innsikt og visdom fra hine dager. Og det er med å forme mitt syn på verden og hva jeg tror på.

MEN jeg tror også på et liv FØR døden. For uansett hva som kommer etterpå – det store intet eller en åndelig dimensjon av lys og kjærlighet – så er det SÅ viktig å leve det livet vi har her og nå. Livet er kort – og for noen har det knapt begynt før det er slutt. Og ingen vet dagen… så det gjelder å leve hver dag – hvert øyeblikk til fulle.


 

For noen år siden var jeg og min venninne på Oslo tur. Husmor ferie fra mann og barn og hverdagen. Vi er flinke til å nyte. Ikke så mye det luksuriøse og storslagne – men å nyte de små ting – her og nå. Denne ettermiddagen ramlet vi inn på kafe Sorgenfri. Det passet til vår stemning – vårt humør. Vi var der og da bekymringsfri og nøt den dyrebare friheten som skulle vare i et helt døgn. Vi satt og filosoferte over livet da vi så denne teksten på vinduet i kafeen: «Alla dessa dagar som kom och gikk – inte visste jag at det var selva livet»

Det ble nok en bekreftelse for oss at det er livsviktig å ta vare på hvert et lite øyeblikk. Leve det til fulle. Ha en tilstedeværelse i eget liv.

Marcello Haugen – healeren fra Lillehammer – skrev i 1923 en bok som heter «Betraktninger over en dag». Han ønsket med den boken å gjøre mennesker bevisst på å leve hver dag – hele døgnet igjennom med en årvåkenhet for å bli bevisst sin egen vilje og åndelighet. Han ville hjelpe oss til å finne veien til vår daglige livsharmoni.

I dag kaller vi det Mindfullness. Noen trenger kanskje å gå på kurs eller delta på en retreat for å lære seg å leve et liv i harmoni og balanse. Jeg for min del bruker naturen for å finne ro – harmoni og tilstedeværelse. En daglig dose må til. Og i dette landet er vi virkelig velsignet med mye og vakker natur. Når naturen blir en del av vår hverdag – blir den en del av oss – og vi blir en del av den, som i en symbiose. Da er det godt å bare være.
 
 Foto: Astrid Dyve

Nettopp NÅ skal jeg nyte min daglige kopp med kaffe – i ren væren – helt tilstede i nytelsen av denne mørke bitre drikken. Jeg kjenner duften kiler i nesen. Varmen som smyger over leppene. Smaken som fyller hele munnhulen. Jeg puster ut. Senker skuldrene. Alt er godt – akkurat nå.

Akkurat NÅ – det er alt vi har.

Og husk; Livet det er NÅ!
 
 
Dette skrev en ung gutt i min familie i høst. Tankevekkende og viktige ord.
R.I.P. Sindre:
"1 year ago I made a 1,5 year plan. Was going to do a lot of new stuff, learn a languages, get a driver and bike license, learn an instrument, and so on.... Today I am struggling against cancer of the worst kind, stopped treatment and living day by day. If I got something to say its: Do things when you can, don't wait, LIVE LIFE, and believe it to be possible .... During this week, you should ALL do one thing that is not in your normal daily routine!!"

Sindre
1984-2012
 
 
 
 
English version:

I believe in life after death. May be not as in heaven or hell. But I believe that we go into another dimension. Out of this physical world and into what really is the essence of us. BUT this is my belief. You might believe that we are born, we live and then die - and that's it. And that is true for you.

For no one owns the truth. No religion or belief system - no single person owns the whole truth. We find the truth within ourselves. We are shaped by the life we have lived – the lives we’ve lived maybe (if you believe that we are reincarnated).

BUT I also believe in life BEFORE death. For whatever comes next – nothing at all or spiritual dimension of light and love - it is SO important to live the life we have here and now. Life is short - and for some it has barely begun before it's over. And no one knows the day ... so live your life every day - every moment to the fullest.

A few years ago my girlfriend and I went to Oslo for a weekend. A time-out from our everyday life. We like to enjoy ourselves - enjoy the little things in life - here and now. This afternoon we went to a cafe called Sorgenfri (Free from sorrows). It was just the right place for us that day. We had no worries and enjoyed the precious freedom that would last for a whole day. We were talking about life itself when we saw this text on the window of the cafe, "All these days that came and went -  I didn’t know that this actually was life"

That was a reminder for us that it is vital to take care of every little moment. To live life to the fullest. Have a presence in our own lives.

Marcello Haugen – a healer from Lillehammer - wrote in 1923 a book called "Reflections on a Day." He wanted  to help people to be aware of the importance of living every day - all day through with an awareness of one's own will and spirituality. He wanted to help us to find the way to our daily life harmony.

Today we call it Mind Fullness. Some may need to go on a course or attend a retreat to learn to live in harmony and balance. I personally use the nature to find peace - harmony and presence. A daily dose needed. And in this country (Norway), we are truly blessed with beautiful scenery. When nature becomes a part of our everyday lives - it becomes a part of us - and we are part of it, in a symbiotic relationship. We learn to just be!

And just NOW I enjoy my daily cup of coffee - totally present in the enjoyment of this dark bitter drink. I feel the scent tickles the nose. The heat kisses my lips. The flavor fills the mouth. I exhale. Lower my shoulders. All is good - right now.

NOW  is everything we got.

LIFE is right NOW! Enjoy!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

I KORONAENS TID

"  Fysisk avstand trenger ikke bety annet enn at relasjonen mellom oss må finne nye veier.  Og det gjør den- akkurat som vann renner de...