onsdag 30. januar 2013

"All that we are is the result of what we have thought" (Buddha)«Du blir hva du tenker. Loven om attraksjon gjør at du tiltrekker deg DET du tenker, så vær bevisst HVA du tenker. Tenk positivt! Ikke si IKKE og for all del ikke si MEN».

Hvem har vel ikke hørt eller lest disse påstandene? Noen blir vettskremte – for ups! der tenkte jeg en negativ tanke! Hva for noen vederstyggeligheter tiltrekker jeg meg nå da?!! Frykten for ikke å klare å tenke positivt gjør at vi tenker enda flere negative tanker. Og hvordan klare å få kontroll over alle disse tankene??

Det hevdes at 90 % av oss mennesker bruker bare 10 % av hjernekapasiteten vår. 10 prosent!!! Det er skremmende lite. Vi bruker først og fremst venstre hjernehalvdel som er den logisk tenkende delen av hjernen og som registrerer våre opplevelser i den fysiske verden. Hva med de resterende   90 %?


Det fins selvsagt metoder og teknikker for å lære å øke hjernekapasiteten. Jeg tror det ville gagne menneskeheten. Stor del av de tankene vi tenker til daglig har vi tenkt før. Det er som tankene går i lup. Oppat og oppat og oppat igjen. Det blir lite nyskapning av slikt. Men heldigvis er det sjeler som bruker sin kreativitet og fantasi og skaper nytt. Nye tanker.
Nyskapning må til for vekst og utvikling
 

Men altså – for de aller fleste av oss er det et sett av tanker som kverner rundt dag ut og dag inn. Og det er dette tankespinnet som er så vanskelig å stoppe. Ofte er det bekymringstanker, frustrasjonstanker, mørke tanker, angstfylte tanker, sinna tanker - som spinner som en sentrifuge og vi bare følger viljeløst med i dansen.

«Worrying is like a rocking chair. It gives you something to do, but it doesn’t take you anywhere”

Kanskje er det sånn da at om vi lar disse «spinnville» tankene få styre hele vår mentale verden så vil vi med det skape vårt liv som ligner disse tankene? Om vi tenker bekymringsfulle tanker så vil vi føle oss bekymret og jammen kan det hende at vi skaper nettopp det skrekkscenariet vi nettopp var så bekymret for. For jeg tror tankene er med å styre våre følelser. Og følelsene skaper oss mennesker.

«In the long run, the pessimist may be proved right, but the optimist has a better time on the trip»

Så hva om vi klarer å stoppe tankespinnet. Bli bevisst DET vi tenker. Og sniker det seg inn en negativ tanke er det bare å kaste den på dør – slett – slett! To indre og vekk me’n!


Nemlig! Det handler om å være tilstede i seg selv – med seg selv. Igjen gjelder det å være tilstede i nuet – å lytte innover. Uten å bekymre seg om morgendagen.

«Yesterday is history. Tomorrow is a mistery and today is a gift – that’s why we call it the PRESENT»

“Learn to be silent. Let your mind listen and absorb” (Pythagoras)
 
Ha en Mindful dag! Don't worry - be happy!


ENGLISH VERSION:
"You become what you think. Law of Attraction says that you attract what you think, so be conscious of what you are thinking. Think positive! Do not say NOT and by all means not say BUT. "
Who has not heard or read these statements? Some are terrified - because ups!  That was a negative thought! What the h… will I attract now?! The fear of not being able to think positively makes us think even more negative thoughts. And how are going to manage to gain control over all these thoughts??
It is claimed that 90% of us humans only use 10% of our brain power. 10 percent!!  We use primarily the left hemisphere, which is the logical thinking part of the brain and which registers our experiences in the physical world. What about the remaining 90%?
There are of course methods and techniques to learn how to increase brain power. I think it would benefit mankind. A great amount of the thoughts we think every day, we have actually thought before. It's like our mind is going in circle. Round and round it goes. Not so much innovation this way. But luckily there are people out there who use their creativity and imagination and creates new things - new thoughts.
Create something new!
Yes - for most of us it is a set of thoughts that comes around day in and day out. And it is all these spinning thoughts that are so hard to stop. Often there is “concern-thoughts”, “frustration-thoughts”, “dark thoughts”, “anxious thoughts”, “angry thoughts” that spin like centrifugation with us just hanging in there.
"Worrying is like a rocking chair. It gives you something to do, but it does not take you anywhere»
Maybe it's like that- if we allow these wild spinning thoughts to govern our whole mental world we will create our lives similar to those thoughts? If we do have these worrisome thoughts we will feel worried and maybe we create just that horror scenario we just were so worried about.  I think our mind controls our emotions. And our emotions create us.
"In the long run, the pessimist may be proved right, but the optimist has a better time on the trip»
So what if we try to stop the mind games. Be conscious of what we are thinking. And if a negative thought should sneak in, simply throw it out the door - delete - delete!
 
Exactly! It is about being present in ourselves – with ourselves. Be present in the moment - listening within. Not worrying about tomorrow.
«Yesterday is history. Tomorrow is a mistery and today is a gift – that’s why we call it the PRESENT»

“Learn to be silent. Let your mind listen and absorb” (Pythagoras)
Have a Mindful day! Don't worry - be happy!

2 kommentarer:

  1. Her var det mye snadder. Vi får komme oss ut av gyngestolen. Kanskje idé til en ny sang?

    SvarSlett

I KORONAENS TID

"  Fysisk avstand trenger ikke bety annet enn at relasjonen mellom oss må finne nye veier.  Og det gjør den- akkurat som vann renner de...